Domain Domain
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Секонд хенд Будівельне обладнання (iym)
+ Сендвіч-Панелі
+ Фасадні сендвіч панелі
Залізні та сталеві вироби ( DÇÜ )

Головна


     Система будівельних лісів типу "чашка" використовується як робочий риштування для опорних лісів або

   
Код товару :  Системи будівельних лісів
заяву : Система будівельних лісів типу
риси
Особливості системи Система будівельних лісів для чашок складається з горизонтальних і вертикальних елементів. До з'єднань у вертикальних стійках можн
 замовлення        детально
 
 
детально

Система будівельних лісів типу "чашка" використовується як робочий риштування для опорних лісів або фасадів під підлогою.

Особливості системи
Система будівельних лісів для чашок складається з горизонтальних і вертикальних елементів.
До з'єднань у вертикальних стійках можна здійснити до 4 горизонтальних з'єднань у кожному напрямку.
Для підключення до чашкового апарату не потрібен жодний з'єднувальний елемент.
Легко встановлюється та демонтується одним ходом молотка. Оскільки застібка не використовується, це економить час, працю та витрати.
Його можна безпечно використовувати в будь-якій висоті та ширині.
Коли горизонтальні елементи з'єднані на 0,5 метра, стовпи мають вантажопідйомність 6 тонн.
З'єднувальні елементи кріпляться до вертикальних елементів.
Кожен елемент виробляється автоматично в роботах з газового зварювання.
Пішохідні майданчики виготовлені з перфорованими отворами для безпеки. Пішохідні майданчики надійно кріпляться до системи за допомогою спеціального замкового з'єднання.
Systemy budivelʹnykh lisiv

Systema budivelʹnykh lisiv typu "chashka" vykorystovuyetʹsya yak robochyy ryshtuvannya dlya opornykh lisiv abo fasadiv pid pidlohoyu.

Osoblyvosti systemy
Systema budivelʹnykh lisiv dlya chashok skladayetʹsya z horyzontalʹnykh i vertykalʹnykh elementiv.
Do z'yednanʹ u vertykalʹnykh stiykakh mozhna zdiysnyty do 4 horyzontalʹnykh z'yednanʹ u kozhnomu napryamku.
Dlya pidklyuchennya do chashkovoho aparatu ne potriben zhodnyy z'yednuvalʹnyy element.
Lehko vstanovlyuyetʹsya ta demontuyetʹsya odnym khodom molotka. Oskilʹky zastibka ne vykorystovuyetʹsya, tse ekonomytʹ chas, pratsyu ta vytraty.
Yoho mozhna bezpechno vykorystovuvaty v budʹ-yakiy vysoti ta shyryni.
Koly horyzontalʹni elementy z'yednani na 0,5 metra, stovpy mayutʹ vantazhopidyomnistʹ 6 tonn.
Z'yednuvalʹni elementy kriplyatʹsya do vertykalʹnykh elementiv.
Kozhen element vyroblyayetʹsya avtomatychno v robotakh z hazovoho zvaryuvannya.
Pishokhidni maydanchyky vyhotovleni z perforovanymy otvoramy dlya bezpeky. Pishokhidni maydanchyky nadiyno kriplyatʹsya do systemy za dopomohoyu spetsialʹnoho zamkovoho z'yednannya.

 
 
Форма запиту на замовлення
ім'я
замовлення
пошта
телефон
місто
адреса
вантажний
вантажний